بخش سلامت

مشاوره مديريت در خدمات تخصصي و سلامت (QH)

مديرگروه QH تحت نظر مدير عامل كليه فعاليت هاي مربوط به ارائه خدمات مشاوره مديريت شامل خدمات مشاوره اي سيستم هاي مديريت كيفيت بصورت مستقل يا تلفيقي، مشاوره مديريت در سازمان هاي بهداشتي و درماني، آزمايشگاهي به شرح زير را از ديدگاه مطابقت با انتظارات و نيازمندي‌هاي مشتريان و طرف هاي ذينفع سازماندهي، را هدايت و نظارت نموده و براي بهبود اثربخشي و كارآيي اين فعاليت‌ها كوشش مي‌نمايد.

حوزه فعاليت شامل :

كليه سازمان‌‌هاي حاكميتي، خدماتي و توليدي كه به نحوي خدمات بهداشت و درمان و رفاه عمومي را ارائه مي‌دهند از جمله: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي دولتي وابسته
وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان هاي وابسته
صنايع غذايي
آزمايشگاههاي پزشكي و صنعتي
كليه مراكز بهداشتي و درماني اعم از دولتي و خصوصي و تعاوني