عضویت در انجمن ها

۱ - انجمن مشاوران مدیریت ایران

۲ - انجمن مدیریت کیفیت ایران

۳ - انجمن اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان