مدیریت بهره وری

فهرست پروژه هاي بهره وری

در ادبيات بهره‌وري در جهان چرخه مديريت بهره‌وري اساس و چارچوب طراحي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري است.

فهرست پروژه ها :
ارتقاي بهره‌وري بخش كشاورزي استان كرمان
برگزاري دوره آموزشي ارتقاء بهره‌وري ويژه مروجان، بهره‌وري استان‌هاي تهران، مركزي، قزوين، قم و سمنان
برگزاري دوره آموزشي ارتقاء بهره‌وري ويژه مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري سد و نيروگاه مسجد سليمان در برنامه چهارم توسعه
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان تهران
تهيه و تدوين شاخص‌هاي بهره‌وري و برنامه‌ريزي بهره‌وري سازمان آب و برق و خوزستان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري شركت برق منطقه‌اي كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري اداره كل تعاون استان كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان چهار محال و بختياري
محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري بخش حمل و نقل جاده‌اي
شركت پايانه‌هاي نفتي ايران
فولاد مباركه اصفهان
شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد
جهاد سازندگي كرمان
سازمان تربيت بدني
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت فرهنگ و ارشاد استان تهران
دانشگاه صنايع ومعادن
معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد مشهد
شركت شهركهاي صنعتي استان تهران
وزارت بهداشت و درمان آموزش
مديريت وبرنامه ريزي استان خراسان رضوي
شركت مخابرات استان زنجان

چرخه‌ی مدیریت بهبود بهره‌وری در شرکت سایپا

چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری در شهرداری اصفهان

چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری در کارخانه توس چینی