SA 8000

تاریخچه محصول

 

 

 

در طول زمان‌هاي طولاني، نظام‌هاي مختلف به موضوعات مرتبط با نيروي كار به اشكال مختلف پرداخته‌اند. تدوين آيين نامه حمورايي در حدود 1750 سال قبل از ميلاد در ارتباط با الزام پيشگيري از حوادث در محيط‌هاي كاري، خود بيانگر توجه تاريخي بشر به مسائل كار و كارگري است.
در حالي كه زنان در كشورهاي در حال توسعه حدود 41 درصد جمعيت كارگران را تشكيل مي‌دهند، دستمزدشان 30 تا 40 درصد از مردان با كار مشابه كمتر است.
وضعيت شغلي زنان در ايران چندان رضايت‌بخش نيست. نرخ بيكاري زنان چند برابر مردان است. طي سالهاي 1376 تا 1380 اين نرخ حدود چهار برابر شد. اين وضعيت زنان را به نيروي كار ارزان، منظم، قابل دسترس، راضي، قابل كنترل، بي‌دردسر و داراي برخي جاذبه‌هاي مطلوب و سودآور تبديل كرده است.
وضعيت زنان شاغل در جوامع پيشرفته و غربي نيز ايده‌آل نيست. لذا وضع قوانين حمايتي بسيار پيشرفته تا حدودي به كمك زنان اين جوامع آمده است. عليرغم وجود اين قوانين، در كشور انگلستان از هر 10 زن هفت نفر در دوره زندگي شغلي دچار آزار جنسي مي‌شوند. در همين راستا از زمان تاسيس سازمان بين‌المللي كار I.L.O در سال 1919 ميلادي تا كنون تحولات عظيمي در جوامع كار و كارگري ايجاد گرديده است، كه همه مرهون تدوين مقاوله نامه‌هاي ارزشمندي همچون كار اجباري، آزادي انجمن‌هاي كارگري، كار كودكان و زنان و مسائل ايمني و بهداشت حرفه‌اي مي‌باشد. چنين مقاوله نامه‌هايي ضمن به ارمغان آوردن حقوق يكسان براي كارگران جهان، تسهيل كننده شرايط حاكم بر محيط كار بوده و ارتقاء امنيت شغلي را به همراه داشته است.
لذا امروزه شاهد علاقمندي روبه رشد سازمان‌هاي اقتصادي و بنگاهها به انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي و عمل براساس يك بيانيه ارزشي هستيم. اين علاقمندي ناشي از اين واقعيت است كه سازمان‌ها روز به روز بيشتر مي‌بايست در فضاي جهاني فعاليت كنند. حضور در اين فضا در گرو پايبندي به حداقل‌هايي از استانداردها در عرصه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي بنگاهها است. رعايت اين استانداردها مي‌تواند بر روي وجهه و شخصيت حقوقي بنگاهها تاثير گذاشته و در نهايت بر عملكرد تجاري آنها اثرگذار باشد.
در همين راستا به منظور تامين مناسب عدالت اجتماعي در سطوح كار و كارگري، استانداردهاي سري SA 8000 بوسيله سازمان جهاني پذيرش اجتماعي International Social Accountability در اكتبر 1997 بعنوان يك استاندارد جهاني منتشر گرديد. اين استاندارد بين‌المللي موضوعات ذيل را پوشش مي‌دهد:

- كار كودكان
- دستمزد
- بهداشت و ايمني
- آزادي انجمن‌ها و حقوق پيمانهاي دسته جمعي
- انضباط سازماني محيط كار
- ساعت كاري
- كار اجباري
- سيستم‌هاي مديريتي
موضوعات فوق براساس 15 مقاوله نامه بين‌المللي تدوين گرديده است.

نحوه ارائه خدمات

ارائه خدمات استقرار سيستم مديريتي SA 8000 در سه مرحله كلي بشرح ذيل مي‌باشد:


مرحله اول - انجام بررسيهاي اوليه و تعيين وضعيت موجود سازمان كارفرما با اهداف ذيل - تعيين وضعيت فعلي
- تعيين فاصله وضعيت فعلي با نيازمنديهاي استاندارد SA 8000
- تعيين اقدامات لازم براي حركت به سمت برآورده نمودن نيازمنديهاي استاندارد SA 8000

مرحله دوم - تحليل و تطبيق فرآيندهاي شركت (سازمان كارفرما) با الزامات استاندارد SA 8000 با اهداف ذيل:
- ايجاد مستندات لازم و قابل اجرا بنحوي كه سازمان كارفرما توان برآوردن نيازمنديهاي سيستم SA 8000 را پيدا كند.


مرحله سوم - اجراي سيستم، مميزي، اصلاح و تدوين نهايي سيستم پذيرش اجتماعي منطبق بر استاندارد SA 8000 و آماده سازي سازمان كارفرما جهت مميزي سازمان گواهي دهنده.
بديهي است در طول استقرار سيستم SA 8000، آموزشهاي مرتبط از جمله تعاريف ويژه- الزامات سيستم پذيرش اجتماعي و چگونگي انجام مميزي داخلي ارائه مي‌گردد.

دستاوردهای حاصل از اجرای طرح

- تصوير سازي مثبت و جذابيت سازمان نزد مشتريان
- افزايش بهره‌وري سازمان
- تسريع در اجراي پروژه در محل كارفرما
- تسهيل كننده جهت نيل به سرآمدي (EFQM)
- جذب و نگهداري نيروي كار با ارزش توسط سازمان
- حسن شهرت سازمان نزد مشتريان
- جذابيت سازمان نزد كاركنان
- كاهش ريسك و مديريت آن
- از همه مهمتر، افزايش رضايت كاركنان و بهبود كيفيت محصول
- بهبود ارتباطات درون سازماني

 حوزه تحت پوشش محصول

كليه سازمانها از جمله سازمانهاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي مي‌توانند نسبت به استقرار سيستم استاندارد بين‌المللي پذيرش اجتماعي SA 8000 اقدام نمايند. تعداد پرسنل سازمان، نوع توليد يا محصول (محصول ملموس يا محصول غيرملموس و خدمت)، تنوع محصول و گستردگي سازمان در استقرار سيستم SA 8000 اثر چنداني ندارد.