آشنایی با مدیران

شرکت گروه کارشناسان ایران :
اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت ، لیست کارشناسان پروژه ، مالی و اداری

سمت و نام مدیران و مسئولین شرکت
هیئت مدیره
جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان - رئیس هیئت مدیره
خانم دکتر سیده محبوبه امینی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای بهنوش امیر یگانه - عضو هیئت مدیره
آقای مهندس پیمان امینیان - عضو هیئت مدیره
آقای مهندس فرشاد افتخاریان - عضو هیئت مدیره
 مدیر عامل
 خانم دکتر سیده محبوبه امینی
 کارشناسان 
آقای مهندس مهدی جوکار
آقای دکتر رضا شفیعی ثابت
خانم مهندس زهرا عباس نژاد
آقای دکتر محمود شهرخی
آقای دکتر ایمان باورصاد
آقای مهندس محمد امینی
آقای مهندس احمد حسین
آموزش
آقای مهندس سید محمد امینی
 مالی و اداری
آقای کسری امیر یگانه
خانم نرگس جباری