وندورلیست ها

۱ - ارائه دهنده خدمات فنی، مهندسی و مدیریتی HSE                          مرجع صدور : شهرداری تهران

۲ - مشاوره خدمات مدیریتی و بهره وری در تخصص مدیریت عمومی        مرجع صدور : سازمان اداری و استخدامی کشور

۳ - مشاوره مدیریت در پیاده سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار       مرجع صدور : شرکت پتروشیمی خلیج فارس