نظام پيشنهادات

 تاریخچه محصول

نظام پيشنهادات (Suggestion System) بعنوان يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي از دير باز مورد توجه مديران و سازمانهاي موفق در دنيا بوده است. اين نظام در سال 1721 در كشور ژاپن بر اساس تفكر كايزن شكل گرفت و دستاوردهاي بسيار موفقي را به دنبال داشته است. بعد از كشور ژاپن كشورهاي سوئد، انگلستان و آمريكا از اين مفهوم براي بهبود وضعيت سازمان هاي خود بهره برده اند.
اين نظام در سال 1377 طبق مصوبه اي از سوي شوراي عالي اداري براي اجرا به تمامي وزارتخانه ها، موسسه ها، شركت ها و بانك هاي دولتي ابلاغ گرديد. بر همين اساس بسياري از سازمان هاي دولتي اقدام به تاسيس دفاتر تخصصي در حوزه نظام پيشنهادات كرده و عمدتا آيين نامه اي را جهت اجراي سيستماتيك اين امر تدوين نمودند.

 

 

 

 نحوه ارائه خدمات

مرحله اول- فرهنگ‌سازي (ارائه آموزش‌هاي توجيهي لازم در كليه سطوح پرسنلي به منظور ايجاد و توسعه فرهنگ مشاركت كاركنان در فعاليت‌هاي مختلف)


مرحله دوم - طرح‌ريزي سيستم (ساختار و مكانيزم‌هاي لازم براي اجراي نظام پيشنهادات در چارچوب موارد ذيل):
- طرح‌ريزي ساختار اجرايي نظام مشاركت از جمله مدير، ‌دبير و دبيرخانه نظام
- تدوين آئين‌نامه نظام پيشنهادات
- تدوين روش‌هاي اجرايي و ساير مستندات مورد نياز نظام پيشنهادات
- طراحي نظام انگيزشي براي ارائه پيشنهادات در تمام سطوح
- تدوين روش ارزيابي پيشنهادات


مرحله سوم - اجراي آزمايشي سيستم (شامل آموزش عمومي مستندات و نحوه اجراي سيستم،‌توزيع مدارك و فرم‌هاي لازم، اجراي آزمايشي سيستم و اخذ پيشنهادات،‌ ارزيابي سيستم اجرا شده و تحليل نقاط ضعف و قوت، ارائه گزارش ارزيابي سيستم و ارائه پيشنهادات اصلاحي)
مرحله چهارم - استقرار كامل سيستم پيشنهادات: در اين مرحله سيستم بطور كامل در شركت اجرا و نقاط ضعف آن مرتفع مي‌گردد. اين مرحله شامل اقدامات ذيل است:
- انجام اقدامات اصلاحي بر روي نقاط ضعف سيستم
- توجيه اركان اجرايي و رفع مشكلات سيستم اجرا شده
- اصلاح نهايي مستندات سيستم
- تدوين شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي پيشنهادات
- تحويل كامل سيستم به ساختار داخلي شركت
- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء سيستم پس از استقرار كامل

 دستاوردهای حاصل از اجرای طرح

- ارتقا سطح خرد جمعي
- ارتقا سطح بهره وري منابع انساني
- كاهش نرخ خطاهاي حاصل از منابع انساني در فرايند
- كاهش هزينه هاي شكست داخلي و خارجي در هزينه هاي كيفيت
- ايجاد يكي از شاخص هاي اثر گذار در ارتقاء شغلي
- ايجاد چارچوبي براي فرايند تصميم سازي در سازمان ها
- ايجاد كانال ارتباطي دو سويه ميان سطوح اجرايي و تيم راهبري سازمان
- ارتقا سطح خلاقيت و نوآوري كاركنان

 حوزه تحت پوشش محصول

كاركنان يكي از گرانبهاترين سرمايه هاي اصلي هر سازماني در دنياي پيشرفته امروز محسوب مي گردند اكثر سازمان هاي موفق و متعالي با بها دادن به نظرات سازنده كاركنان توانسته اند علي رغم دستيابي به صرفه هاي اقتصادي در حوزه معنوي و ارج نهادن به مقام والاي انساني نيز تاثيرگذار باشند. نظام پيشنهادات محمل مناسبي را جهت تجميع دانش قردي وتبديل آن به دانش گروهي فراهم مي آورد.