بخش دولت

 مشاوره مديريت در دولت و خدمات عمومي (GP)

مدير گروه GP تحت نظر مدير عامل كليه فعاليت‌هاي مربوط به ارائه خدمات مشاوره مديريت شامل خدمات مشاوره‌اي سيستم‌هاي مديريت كيفيت بصورت مستقل يا تلفيقي، مشاوره مديريت در سازمان‌هاي ارائه كننده خدمات دولتي و واحدهاي حاكميتي به شرح زير را از ديدگاه مطابقت با انتظارات و نيازمندي‌هاي مشتريان و طرف‌هاي ذينفع را سازماندهي، هدايت و نظارت نموده و براي بهبود اثربخشي و كارآيي اين فعاليت‌ها كوشش مي نمايد.

حوزه فعاليت اين بخش كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي است كه وظيفه اصلي سياستگذاري نظارت و كنترل در بخش عمومي و دولت است حوزه فعاليت مي تواند شامل موارد زير باشد: كليه وزارتخانه‌ها و كليه دستگاههاي اجرايي
استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها و بخش هاي اداري وابسته و نهادهاي حكومتي
سازمان محيط زيست، موسسه استاندارد و ادارات كل وابسته
سازمان‌ها و واحدهاي بانك و بيمه
بنيادها و نهادهاي دولتي و حكومتي
سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مرتبط با زيارتي و سياحتي
شركت‌هاي مادر تخصصي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه سازمان‌هاي مدیت استان ها
واحدهاي سياحتي، زيارتي و گردشگري
قوه قضائيه سازمان بازرسي كل كشور
سازمان‌ها و ادارات آموزشي و پژوهشي وابسته به دولت
سازمانها و نهادهاي نظامي، انتظامي و ادارات وابسته
قوه مقننه و مراكز سازمان‌هاي وابسته