نمودار سازمانی

گروه کارشناسان ایران کیش جهت استمرار فعالیت های خود دارای سـلسلــه مــراتـب سازمانی مربوطه مییاشد.