بخش صنعت

مشاوره مديريت در صنعت و معدن (QI)

بخش مشاوره مديريت در صنايع تحت نظر مدير عامل كليه فعاليت‌هاي مربوط به ارائه خدمات مشاوره مديريت شامل خدمات مشاوره‌اي سيستم‌هاي مديريت به صورت مستقل يا تلفيقي، مشاوره مديريت در شركت‌ها، صنايع و واحدهاي توليدي و عملياتي به شرح زير را از ديدگاه مطابقت باانتظارات و نيازمندي‌هاي مشتريان و طرف‌هاي ذينفع را سازماندهي، هدايت و نظارت نموده و براي بهبود اثربخشي و كارآيي اين فعاليت‌ها كوشش مي‌نمايد.

حوزه فعاليت بخش صنعت و معدن كليه شركت‌ها، موسسات دولتي و خصوصي است كه فعاليت اصلي آنها توليد، عمليات و توزيع ميباشد حوزه فعاليت ميتواند شامل موارد زير باشد :

شركت و صنايع توليدي مرتبط با صنعت برق، آب و آب و فاضلاب و انرژي
شركت و صنايع توليدي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
شركت و صنايع توليدي مرتبط با صنعت مخابرات
شركت و صنايع توليدي مرتبط با صنعت الكترونيك
شركت و صنايع توليدي مرتبط ساختمان
كليه كارخانجات و واحدهاي توليدي و صنعتي مستقل يا وابسته
شركت و صنايع توليدي و عملياتي مرتبط با صنايع نظامي
شركت‌ ها و صنايع توليدي لوازم خانگي
شركت‌ها و صنايع توليدي خودروسازي و قطعه سازي
شركت و صنايع استخراج و معدن و ريخته گري
شركت‌ها و صنايع توليدي صنايع شيميايي