سایر پروژه های مشاوره

فهرست سایر پروژه های مشاوره

بيمارستان امام خميني (تهران) - شناخت و ثبت وضعيت موجود و نظارت بر كيفيت مستندات مربوط به فرايندها بخش اورژانس بيمارستان - شناخت كامل بخش اورژانس و پاراكلينيك در چند فرايند كلان پذيرش، ترخيص، بايگاني ، فرايندهاي پارالينيكي، پشتبياني و پرستاري و باليني ، كاهش تصدي گري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي

مرکز طبی کودکان تهران - شناخت كامل بخش اورژانس و پاراكلينيك در چند فرايند كلان پذيرش، ترخيص، بايگاني ، فرايندهاي پاراكلينيكي، پشتبياني و پرستاري و باليني
بيمارستان طالقاني - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - طراحي و مهندسي مجدد فرايندهاي بخش اعمال جراحي- بخش اورژانس وفوريت هاي پزشكي و استقرار-فرايندهاي بخشهاي تشخيصي تصويري واستقرار فرايند مركز استريل و استقرار - سيستم ايمني نگهداري و استقرار -بخش مراقبت امور بيماران- مديريت امور بيماران- فرايندهاي بخش اعمال زايمان- طراحي و استقرار سيستم كنترل عفونت
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- طرح تحقيقاتي تحت عنوان بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي گري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي
مركز آموزشي درماني بقيه ا... الاعظم(عج)- پذيرش ، آمار و مدارك پزشكي
بيمارستان صنعت نفت
بيمارستان هاشمي‌نژاد – نظام پيشنهادات
گروه پزشكي لاله
موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران- مديريت پروژه قانون دريايي جامع ايران
منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس -‌ ISO 10015
وزارت تعاون - بررسي نحوه اجراي توزيع سهام عدالت
وزارت تعاون - استاندارد سازي مديريت و بازرسي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني فرا استاني خدمات
وزارت تعاون - استاندارد سازي مديريت كيفيت و بازرسي شركتها
استانداري تهران - ارزيابي عملكرد الزامات طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در دستگاههاي اجرايي استان تهران استانداري مركزي - بررسي مسائل و مشكلات اداري دستگاههاي اجرايي
پژوهشكده بيمه - بررسي و آسيب شناسي فرايندهاي ارزيابي و پرداخت خسارت بيمه هاي اتومبيل در شركتهاي بيمه و طراحي الگوي علمي و كاربردي به منظور بهينه سازي نظام ارزيابي و پرداخت خسارت
خصوصي سازي- پروژه مطالعاتي ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي و اگذار شده بر اساس مدل طراحي شده
وزارت صنايع و معادن - مطالعه فرصتهاي سرمايه گذاري در زير بخش هاي كد آيسيك مطابق شاخصهاي ابلاغي
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان - بررسي واصلاح ساختار اتاق بازرگاني همراه با تدوين سند چشم انداز افق 20 ساله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان - بررسي و تدوين مطالب مربوط به پيوستن ايران به WTO و آثار و تبعات آن در واحدهاي اقتصادي استان كرمان
حفاظت محيط زيست - ارائه خدمات كارشناسي در مورد ايجاد و اداره دبيرخانه دولت سبز در ارتباط با نظام مديريت سبز
حفاظت محيط زيست - اقدامات و تهيه مستندات نظام مديريت سبز