رشد فردي

ما اهميت بسياري براي پيشرفت حرفه‌اي كاركنان خود قايل هستيم.
براي حمايت از استعدادهاي درخور جايگاه‌هاي رهبري، ما از سرمايه‌گذاري در قالب برنامه‌هاي آموزشي براي پيشرفت مهارت‌هاي تخصصي و درقالب ارائه بازخورد فعال و هدايتگر براي پيشرفت فردي پرسنل خود بهره مي‌گيريم. كاركنان ما خود نيز به دنبال پيشرفت بيشتر هستند. ما با تمهيدات مختلفي چارچوب مناسبي براي رشد و موفقيت فردي فراهم مي‌نماييم.