ارزشهای ما

ما به اهمیت ایفای نقشی پیشرو برای وارد نمودن بهترین تجارب به صنعت مشاوره اعتقاد داریم. نقشی که ما را در حوزه کاریمان به مقصد تعالی در سطح ملی رهنمون می ‏نماید. ...

ما استراتژي‌هاي موثري را با همكاري نزديك مشتريان خود ارائه مي‌نماييم، كساني كه به طور همزمان همكاران ما نيز مي‌باشند. هدايت استراتژيك براي ما به معناي حمايت از مشتريان خود در راستاي ارائه و اجراي استراتژي مناسب براي كسب و كار آن ها مي‌باشد. ما شهرت خود مبني بر...

ما در پروژه‌هاي خود خيلي فراتر از مفهوم و ارائه راهكارهاي تئوري مي‌رويم. براي ما يك پروژه تا زماني كه مشتري قادر به اجراي آن نباشد، كامل نيست. ما راهكارهاي استراتژيك پايداري ارائه مي‌نماييم و نتيجتا از رضايتمندي بالاي مشتري به وجد مي‌آييم. ...

ما معتقديم «هيچ كس كامل نيست اما يك تيم مي‌تواند كامل باشد». ما از افراد حمايت كرده و مسئوليت آنها را مي‌پذيريم و مسئولانه از منابع خود بهره مي‌گيريم. ...

ما اهميت بسياري براي پيشرفت حرفه‌اي كاركنان خود قايل هستيم. براي حمايت از استعدادهاي درخور جايگاه‌هاي رهبري، ما از سرمايه‌گذاري در قالب برنامه‌هاي آموزشي براي پيشرفت مهارت‌هاي تخصصي و درقالب ارائه بازخورد فعال و هدايتگر براي پيشرفت فردي پرسنل خود بهره مي‌گيريم. كاركنان ما خود نيز به دنبال پيشرفت...