کسب تقدیرنامه در سومین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت(جایزه بزرگمهر)