برگزاری دوره‏ های کارگاهی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت یکارچه (IMS) در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

  • دوره کارگاهی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2015 با حضور مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی شرکت‏ صنعتی و بازرگانی صحت توسط گروه کارشناسان ایران در تاریخ های 1 و 17 تیر 1398 برگزار گردید.

 

  • دوره کارگاهی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO 45001-2018 ،ISO 14001-2015 و ISO 9001-2015 با حضور مدیران و کارشناسان کارخانه شرکت‏ صنعتی و بازرگانی صحت توسط گروه کارشناسان ایران در تاریخ های 4، 9 و 18 تیر 1398 برگزار گردید.