آشنایی با مدیران

شرکت گروه کارشناسان ایران :
اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت ، لیست کارشناسان پروژه ، مالی و اداری

سمت و نام مدیران و مسئولین شرکت
هیئت مدیره
جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان - رئیس هیئت مدیره
خانم مهندس محبوبه امینی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای بهنوش امیر یگانه - عضو هیئت مدیره
آقای مهندس پیمان امینیان - عضو هیئت مدیره
آقای دکتر نادر مظلومی - عضو هیئت مدیره
 مدیر عامل
 خانم مهندس محبوبه امینی
 کارشناسان 
آقای مهندس مهدی جوکار
آقای مهندس مهدی آقایی پور
خانم مهندس زهرا عباس نژاد
آقای مهندس عبدالرضا خالدی
خانم دکتر نازک شهبد
آقای مهندس هژیر کریمی
آقای مهندس محمد امینی

آقای مهندس احمد حسین

آموزش
خانم دکتر نازک شهبد
 مالی و اداری
آقای کسری امیر یگانه
خانم نرگس جباری