آشنایی با مدیران IGX

شرکت گروه کارشناسان ایران :
اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت ، لیست کارشناسان پروژه ، مالی و اداری

سمت و نام مدیران و مسئولین شرکت
هیئت مدیره
جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان - رئیس هیئت مدیره
خانم مهندس محبوبه امینی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای مهندس بهنوش امیر یگانه - عضو هیئت مدیره
 مدیر عامل
 خانم مهندس محبوبه امینی
 کارشناسان 
آقای دکتر جعفر عسگری
آقای مهندس پرویز علوی
خانم مهندس رحیمی
آقای مهندس مهدی جوکار
آقای مهندس مهدی آقایی پور
خانم مهندس فائزه یزدانی
خانم مهندس زهرا پیریاری
خانم مهندس عاطفه مهاجر
خانم مهندس الهه جلالی
خانم مهندس الهام رادمنش
آقای مهندس ناصر موسوی
آقای مهندس میثم نوروزیان
آقای مهندس آرش قمری
 مالی و اداری
آقای مهندس کسری امیر یگانه
خانم مهندس نرگس جباری
آقای مهندس محسن خیاط آدینه