آغاز پروژه ارتقاء و بروزآوری سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

ارتقاء کیفیت کالاو خدمات شرط لازم و ضروری برای بقاء و حضور در بازار و رقابت جهانی است. حضور گروه کارشناسان ایران برای دومین سال متوالی در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت