اتمام پروژه ارزیابی و تعیین سطح کیفیت خدمات براساس مدل INQA در شرکت لوید آلمان