راه اندازی بخش مطالعات زیست محیطی و پایگاه داده

 

گروه کارشناسان ایران فعالیت های مشاوره و آموزش در حوزه های ارزیابی و مدیریت محیط زیست، مدیریت پسماند، مدلسازی GIS/RS و آلودگی زیست محیطی در تداوم فعالیت های گذشته را آغاز نمود.