طراحی نظام مدیریت سبز

بدينوسيله به اطلاع مي رساند فعاليت گروه كارشناسان ايران در زمينه مديريت سبز از سال ١٣٨٢ با طرح ريزي و اجراي طرح نظام مديريت سبز با تاكيد بر اجراي بند پ تبصره ٢٠ قانون بودجه همان سال آغاز شد. اين گروه مشاور در سال هاي ٨٤-١٣٨٢ مديريت سبز را با توليت سازمان حفاظت محيط زيست براي دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي دولتي طراحي، تدوين و اجرا نمود.

از آنجا كه در حال حاضر اجرايي نمودن نظام مديريت سبز به عنوان يكي از راهبردهاي دولت در خصوص حفظ منابع طبيعي، كاهش مصرف منابع و ... بطور جدي دنبال ميگردد، اين گروه آمادگي دارد تا تجربيات خود را در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار داده و در اجراي اين امر مهم سهيم باشد.