بهبود و اصلاح فرآیندها

فهرست پروژه هاي بهبود و اصلاح فرايند

اصلاح و بهبود فرآيندهاي كاري در سازمان موثرترين شيوه براي ارتقا بهره‌وري در آنهاست.

فهرست پروژه ها :


اصلاح و بهبود فرآيندهاي 33 دستگاه اجرايي استان قزوين
اصلاح و بهبود فرآيندهاي 20 دستگاه استان قم
اصلاح و بهبود فرآيندهاي 10 دستگاه استان زنجان
اصلاح و بهبود فرآيندهاي 20 دستگاه استان سمنان
اصلاح و بهبود فرآيندهاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران
اصلاح و بهبود فرآيندهاي دستگاه‌هاي اجرايي استان اصفهان
بهبود فرايند port time بندر خرمشهر به روش 6 sigma
بهبود فرايند ارتباط با مشتري و نظام بخشي به آن در بندر خرمشهر(‌CRM)