مدیریت بهره وری

فهرست پروژه هاي بهره وری

در ادبيات بهره‌وري در جهان چرخه مديريت بهره‌وري اساس و چارچوب طراحي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ارتقاء بهره‌وري است.

فهرست پروژه ها :
ارتقاي بهره‌وري بخش كشاورزي استان كرمان
برگزاري دوره آموزشي ارتقاء بهره‌وري ويژه مروجان، بهره‌وري استان‌هاي تهران، مركزي، قزوين، قم و سمنان
برگزاري دوره آموزشي ارتقاء بهره‌وري ويژه مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري سد و نيروگاه مسجد سليمان در برنامه چهارم توسعه
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان تهران
تهيه و تدوين شاخص‌هاي بهره‌وري و برنامه‌ريزي بهره‌وري سازمان آب و برق و خوزستان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري شركت برق منطقه‌اي كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري اداره كل تعاون استان كرمان
تهيه و تدوين سند بهره‌وري استان چهار محال و بختياري
محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري بخش حمل و نقل جاده‌اي
شركت پايانه‌هاي نفتي ايران
فولاد مباركه اصفهان
شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد
جهاد سازندگي كرمان
سازمان تربيت بدني
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت فرهنگ و ارشاد استان تهران
دانشگاه صنايع ومعادن
معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد مشهد
شركت شهركهاي صنعتي استان تهران
وزارت بهداشت و درمان آموزش
مديريت وبرنامه ريزي استان خراسان رضوي
شركت مخابرات استان زنجان